Zasady działania


Realizatorzy programu, jako organizacje pozarządowe na terenach wiejskich w obszarze zdrowia publicznego, ochrony i promocji zdrowia - prowadzą działalność na rzecz ochrony człowieka, ochrony obywatela i ochrony konsumenta.


IMPULSY ROZWOJOWE

Działalność realizatorów oparta jest na trzech ściśle wzajemnie zintegrowanych impulsach rozwojowych:

Społecznym - polegającym na budowaniu wzajemnej świadomości społecznej i tworzeniu nowych innowacyjnych form relacji obywatele-konsumenci i konsument-obywatel we wspólnocie wiejskiej, gminnej i powiatowej oraz uruchamianie mechanizmów partycypacji publicznej dla tworzenia nowej przestrzeni prawnej, organizacyjnej i finansowej i bezpośredniego angażowania się obywateli w ochronę i promocję zdrowia.

Politycznym – polegającym na podejmowaniu wzajemnych i zdeterminowanych działań na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu dla ochrony i promocji zdrowia, co oznacza konieczność zmian prawnych oraz zmian postaw pracowników administracji publicznej i samorządowej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli w obszarze zdrowia publicznego.

Przedsiębiorczym – umożliwiającym wspólne poszukiwanie miejsca dla kompetencji i społecznie użytecznych funkcji ekonomii społecznej w sektorze szeroko rozumianej przedsiębiorczości, zarówno tej gospodarczej, społecznej, jak i rolniczej.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W ramach promocji zrównoważonego rozwoju, realizatorzy wpierają działania wzajemnościowe na rzecz:

  • Zwiększania spójności społecznej, w tym do zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego
  • Rozwoju rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego
  • Innowacyjnego podejścia do rozwoju rolnictwa społecznego i zielonych usług łączącego rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne w obszarze zdrowia publicznego
  • Rozwoju partnerstwa obszarów miejskich z obszarami wiejskimi - prosumentów z dostawcami i producentami dóbr i usług ekologicznych
  • Integracji konsumentów obywateli z rolnikami w ramach wielofunkcyjnego rolnictwa zrównoważonego wspieranego przez konsumentów obywateli
  • Zielonej gospodarki i związanej z nią zielonymi miejscami pracy
  • Partycypacji publicznej, obywatelskiej, społecznej, konsumenckiej, zdrowotnej i pełnego dostępu dla obywateli do informacji, jako podstawy procesu podejmowania świadomych decyzji i ich wspólnej realizacji
  • Tworzenia przyjaźniejszych polityk: zdrowotnej, ekologicznej, społecznej, gospodarczej i rolniczej zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.