Rodzaje działalności


Spółka w ramach podstawowej działalności statutowej społecznie użytecznej, prowadzi działalność: członkowską, programową, operacyjną, medialną, rolniczą, rolnictwa społecznego i w ramach działalności pomocowej udziela indywidualnej pomocy rodzicom dzieci chorych na raka.


DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKA

Spółka w ramach realizacji prawa obywateli do zrzeszania się, inicjuje, powołuje, organizuje, wspiera i administruje działalność członkowską prowadzoną dla inicjatyw obywatelskich na rzecz:

 • Tworzenia wiejskich komitetów aktywności lokalnej
 • Rozwoju edukacji zdrowotnej
 • Ochrony konsumentów i wspierania ruchów strażniczych
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • Ochrony i poprawy sytuacji grup społecznych wymagających specjalnego wsparcia
 • Tworzenia klubów członkowskich związanych z tematyką określoną w strategii programowej Spółki
 • Samoogranizowania się konsumentów na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego
 • Powoływania klubów i grup członkowskich agitujących do działalności rekreacyjnej związanej z promowaniem aktywności fizycznej
 • Powstawania klubów i grup samopomocowych i wzajemnościowych (mutuali) związanych z zarządzaniem ryzykiem w gospodarstwie domowym, również gospodarstwie domowym w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego, w tym zarządzania życiem i zdrowiem własnym i innych
 • Działalności członkowskiej związanej z gromadzeniem funduszy na samofinasowanie obywatelskiej działalności statutowej.

Dla realizacji obywatelskiej działalności statutowej Spółka użycza organizacjom członkowskim i grupom nieformalnym osobowości prawnej.


DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

 
 
 
 

„Zielony rynek pracy"

To projekt realizowany w ramach Agencji Obsługi Inkubatorów Zdrowia, w której realizowane są:

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych.

„Obszary wiejskie"

To projekt realizowany w ramach Powiatowego Inkubatora Zdrowia, w którym prowadzone są:

 • Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

"Edukacja"

To projekt realizowany w ramach Wielofunkcyjnej Placówki Edukacji Społecznej, w której prowadzona jest:

 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

„Przedsiębiorczość społeczna i gospodarka wiejska”

To projekt realizowany w ramach Gostyńskiego Klastra Zdrowia, w którym prowadzone są:

 • Działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

„Rolnictwo wielofunkcyjne"

To projekt realizowany w ramach Społecznego Gospodarstwa Rolnego, w którym prowadzone są:

 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Wypoczynek dzieci i młodzież;
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

"Rachunkowość wiejska"

To projekt realizowany w ramach Internetowego systemu Obsługi Gospodarstw Rolnych, w którym prowadzona jest:

 • nauka, edukacja i oświata rolnicza.

„Przedsiębiorczość wiejska"

To projekt realizowany w ramach Wirtualnego Preinkubatora Zdrowia, w którym realizowane są:

 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

„Zarządzanie ryzykiem"

To projekt Nadzieja Ubezpieczenia realizowany w ramach Klubu Ubezpieczonych, w którym realizowana jest:

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

„Ochrona zdrowia"

To projekt realizowany w ramach Obywatelskiego Ośrodka Prewencji Pierwotnej, w którym realizowana jest:

 • Ochrona i promocja zdrowia.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

W ramach działalności operacyjnej związanej z programem DAJEMY RADĘ, spółka zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (2007) będzie prowadzić następujące działalności:

 • Dział 10 - Produkcja artykułów spożywczych z własnych produktów rolnych.
 • Dział 20 - Produkcja wyrobów kosmetycznych z uprawianych ziół.
 • Dział 33 - Wytwarzanie na własne potrzeby energii odnawialnej.
 • Dział 46 - Sprzedaż bezpośrednia płodów rolnych i przetworów spożywczych.
 • Dział 47 - Sprzedaż detaliczna i na targowiskach płodów rolnych i przetworów spożywczych.
 • Dział 55 - Usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem na terenie "Fajnej farmy".
 • Dział 56 - Prowadzenie restauracji i placówki gastronomicznej.
 • Dział 65 - Usługi ubezpieczającego.
 • Dział 66 - Prowadzenie funduszu wzajemnościowego "Mutual Fund".
 • Dział 68 - Zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.
 • Dział 71 - Społeczna kontrola jakości żywności.
 • Dział 77 - Wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
 • Dział 78 - Tworzenie zielonych miejsc pracy.
 • Dział 79 - Organizowanie miejsc pracy w wiejskich gospodarstwach domowych.
 • Dział 79 - Usługi turystyczne.
 • Dział 81 - Zagospodarowanie terenów zielonych.
 • Dział 82 - Organizacja targów i wystaw.
 • Dział 91 - Promocja miejsc historycznych, atrakcji turystycznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.
 • Dział 93 - Działalność rozrywkowa, sportowa i rekreacyjna.
 • Dział 98 - Organizowanie usług i produkcji wyrobów przez wiejskie gospodarstwa domowe.

Spółka prowadzi działalność operacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

 

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA

W ramach promocji programu DAJEMY RADĘ spółka w sferze pożytku publicznego wspiera zadania publiczne obejmujące działania realizowane w ramach Społecznego Klastra Wydawniczego „Nowe Media Obywatelskie” w następujących obszarach:

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

W ramach własnego gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,10 ha spółka razem z Fundacją Do Ut Des prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji, roślinnej, ogrodniczej, sadowniczej oraz prowadzi chów zwierząt, w tym koni.

Gospodarstwo prowadzi działalność w ramach wielofunkcyjnego rolnictwa zrównoważonego wspieranego przez konsumentów. Działalność ta może być prowadzona zarówno na zasadach wspólnego ponoszenia ryzyka lub udziału na zasadzie wspólnoty gruntowej i udziału w pozostałych elementach społecznego gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo prowadzi także dystrybucję produktów rolnych wynikającą z prowadzonej działalności rolniczej w ramach sprzedaży bezpośredniej. Gospodarstwo jest również organizatorem takiej sprzedaży na zasadach wzajemnościowych dla innych indywidualnych gospodarstw rolnych oraz produktów rolnych wytwarzanych w wiejskich gospodarstwach domowych.

W gospodarstwie prowadzona jest także działalność na rzecz promocji rolnictwa społecznego i zielonych usług łączącego rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne w obszarze zdrowia publicznego.

 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICTWA SPOŁECZNEGO

 
 

Rolnictwo społeczne (zielone rolnictwo dla zdrowia) jest zespołem działań prowadzonych przez spółkę, wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, aby wytworzyć świadczenia społeczne, na obszarach wiejskich, takie jak rehabilitacja, terapia, chronione zielone miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania przyczyniające się do integracji społecznej.

Spółka w ramach działalności gospodarstwa społecznego wdraża model rolnictwa społecznego łączącego dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne/usługi prozdrowotne na poziomie lokalnym. Działalność jest ściśle powiązana z wielofunkcyjnym charakterem społecznego gospodarstwa rolnego i w pełni wpisuje się ideę rozwoju obszarów wiejskich, gdyż daje spółce, jak i innym współpracującym rolnikom możliwość dywersyfikacji ich dochodów.

W ramach prowadzonej statutowej produkcji rolniczej rolnictwo społeczne przyczynia się do poprawy samopoczucia i integracji społecznej osób o szczególnych potrzebach zdrowotnych.

Działania te, umożliwiając osobom w trudnej sytuacji życiowej ponowne wejście w kontakt z działalnością produkcyjną i naturą, poprawiają ich stan zdrowia i prowadząc do ich włączenia społecznego które, ułatwiają uczenie się, podnoszą samoocenę i tym samym sprzyjają uczestnictwu w życiu społecznym i obywatelskim.

W ramach rolnictwa społecznego spółka tworzy sieć rolnictwa społecznego, które pozwoli dzielić się zdobytą wiedzą i wymieniać doświadczenia oraz zwiększać świadomość tej tematyki.

Spółka jest reprezentantem wspólnych interesów rolnictwa społecznego na poziomie partycypacji obywatelskiej poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia, większego zaangażowania obywatelskiego i owocnej współpracy między różnymi dziedzinami polityki i sektorami administracji (ochrona zdrowia, sprawy społeczne, rolnictwo, zatrudnienie) na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.


DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA

Przedmiotem obywatelskiej działalności pomocowej spółki jest wspieranie materialne oraz przekazywanie środków na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych na rzecz dzieci chorych na raka i ich rodzin w zakresie:

 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • Działalności charytatywnej.

Spółka wraz Fundacją Do Ut Des wspiera kampanie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla wybranych przez spółkę organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego i działających na rzecz dzieci chorych na raka i ich rodzin.