Wymiar operacyjny


Program DAJEMY RADĘ jest systemowym zbiorem elementów-projektów operacyjnych znajdujących się w określonych wzajemnych relacjach miedzy sobą i otoczeniem, w których są realizowane. Mogą one jednocześnie tworzyć subprojekty wyodrębnione z programu.

Poszczególne projekty wchodzą w szczególne związki, interakcje i wzajemne zależności programowe. Jednak podstawową cechą całego programu jest jego jedność rozumiana jako organizacyjna całość. Program jest systemem koherentnym, którego poszczególne elementy-projekty operacyjne są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Taka koherentność programu gwarantuje jego prawidłową realizację.

Program jest terytorialnie osadzony na Fajnej Farmie w Daleszynie 12 i ta geograficzna właściwość determinuje spójne wdrażanie programu na poszczególnych zaplanowanych poziomach ich realizacji. Program posiada zhierarchizowaną strukturę, która określa istnienie różnorodności projektów i różne harmonogramy ich realizacji uzależnione od dostępnych środków finansowych.

Dla osiągnięcia zakładanych rezultatów w ramach projektu Fajna Farma będą realizowane również projekty „twarde” związane z infrastrukturą niezbędną dla fizycznej obsługi programu.


ZIELONY RYNEK PRACY

Działalność programowa

Obsługa logistyczna i zatrudnieniowa Indywidualnych Inkubatorów Zdrowia zlokalizowanych na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego.Promocja zielonych miejsc pracy.

Tematyka.

Kapitał ludzki, obszary wiejskie, współpraca, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC.

Sfera pożytku publicznego.

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 • Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja.

Agencja Obsługi Inkubatorów Zdrowia.


ROZWÓJ LOKALNY OBSZARÓW WIEJSKICH

Działalność programowa.

Wspieranie rozwoju lokalnego i odnowy wsi w ramach wsi tematycznych Zdrowa Wieś i kierowanego przez lokalną społeczność na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Obszary wiejskie, kapitał ludzki, kapitał społeczny, zdrowie, społeczeństwo obywatelskie, odnowa wsi, styl życia, współpraca, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC, ochrona konsumentów, polityki, wypoczynek, rekreacja, aktywność fizyczna, edukacja, zrównoważone rolnictwo.

Sfera pożytku publicznego.

 • Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Działalność statutowa.

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Realizacja.

Powiatowy Inkubator Zdrowia.


EDUKACJA GOSPODARCZA, ROLNICZA, SPOŁECZNA I OBYWATELSKA

Działalność programowa.

Działalność szkoleniowa i doradcza na rzecz Indywidualnych Inkubatorów Zdrowia zlokalizowanych na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Kapitał ludzki, edukacja, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC.

Sfera pożytku publicznego.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność statutowa.

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • Działalność wspomagająca edukację.
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Realizacja.

Wielofunkcyjna Placówka Edukacji Społecznej.


GOSPODARKA I EKONOMIA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Działalność programowa.

Koordynacja i promocja działalności Indywidualnych Inkubatorów Zdrowia z obszarów wiejskich powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Współpraca, kapitał ludzki,społeczeństwo informacyjne, technologie ITC.

Działalność statutowa.

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Realizacja.

Gostyński Klaster Zdrowia.


ADMINISTRACJA PROGRAMU DAJEMY RADĘ.

Działalność programowa.

Administracja i zarządzanie programem DAJEMY RADĘ. Wsparcie organizacyjne dla terenowych jednostek organizacyjnych. Prowadzenie działalności członkowskiej na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Społeczeństwo informacyjne, technologie ITC, polityki lokalne.

Działalność statutowa.

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 • Pozostała działalność wydawnicza.
 • Działalność portali internetowych.
 • Działalność centrów telefonicznych (call center).
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Realizacja.

Biuro Programu DAJEMY RADĘ.


ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO WIELOFUNKCYJNE

Działalność programowa.

Działalność rolnicza, agroturystyka, rolnictwo zrównoważone społeczne wspierane przez konsumentów (RZWK), rolnictwo społeczne, sprzedaż bezpośrednia produktów rolno-spożywczych, zielona energia, zielone miejsca pracy.

Tematyka.

Zrównoważone rolnictwo, BHP w rolnictwie, obszary wiejskie, wypoczynek, rekreacja, aktywność fizyczna, kapitał ludzki, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC, ubezpieczenia, ochrona konsumentów, zdrowie.

Sfera pożytku publicznego.

 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Działalność statutowa.

Uprawy rolne, ogrodnictwo, sadownictwo, chów i hodowla zwierząt oraz rolnicza działalność usługowa.

Realizacja.

Społeczne Gospodarstwo Rolne "Oaza Pod Lasem".


USŁUGI I HANDEL NA OBSZARACH WIEJSKICH

Działalność programowa.

Handel i usługi wspierane przez konsumentów (HUWK). Pomoc organizacyjna i prawna dla indywidualnych gospodarstw domowych znajdujących się na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Społeczeństwo informacyjne, technologie ITC, obszary wiejskie, wypoczynek, rekreacja, aktywność fizyczna, kapitał ludzki, ochrona konsumentów.

Działalność statutowa.

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Realizacja.

Wirtualny Preinkubator Przedsiębiorczości REAKTYWACJA.

RACHUNKOWOŚĆ ROLNA

Działalność programowa.

Rachunkowość w indywidualnych gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Kapitał ludzki, obszary wiejskie, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC.

Sfera pożytku publicznego.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Działalność statutowa.

Rachunkowość księgowa; doradztwo podatkowe.

Realizacja.

Internetowy System Obsługi Gospodarstw Rolnych ISOG.


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Działalność programowa.

BHP, prewencja, usługa ubezpieczającego, ubezpieczenia gospodarcze.

Tematyka.

Ubezpieczenia, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC, ochrona konsumentów, współpraca, zdrowie, BHP w rolnictwie.

Sfera pożytku publicznego.

 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Działalność statutowa.

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.

Realizacja.

Prowadzenie Kluby Ubezpieczonych MUTUAL CLUB. Fundusz Wsparcia Nadzieja (ang. Assistance Fund Hope AFH).


ZDROWIE

Działalność programowa.

Prewencje pierwotna nowotworów złośliwych, promocja "Europejskiego kodeksu walki z rakiem" na rzecz mieszkańców powiatu gostyńskiego.

Tematyka.

Zdrowie, polityki, społeczeństwo informacyjne, technologie ITC.

Sfera pożytku publicznego.

Ochrona i promocja zdrowia.

Realizacja.

Obywatelski Ośrodek Prewencji Pierwotnej KARA NA RAKA.


ZASOBY

Dla realizacji celów programu zostało zorganizowane Społeczne Gospodarstwo Rolne Oaza Pod Lasem w Daleszynie 12 63-800 Gostyń. Powierzchnia gospodarstwa rolnego 1,10 ha. Gospodarstwo jest elementem Fajnej Farmy, w kład której, wchodzą ponadto: Stajnia Daleszyn "Wio koniku", Klub jeździecki "Merkury" oraz gospodarstwo rolne o powierzchni około 45 ha.


                         Społeczne Gospodarstwo Rolne Oaza Pod Lasem

 

                                                                    Stajnia Daleszyn Wio koniku