O nas


Mutual Credo (Nadzieja Ubezpieczenia) sp. z o. o., jako Organizacja Pożytku Publicznego wspólnie z Fundacją Do Ut Des, jednoosobowym wspólnikiem Spółki, wdrażają program DAJEMY RADĘ.


NADZIEJA UBEZPIECZENIA - WCZORAJ

null

Nadrzędnym celem Spółki jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób inteligentny, zrównoważony i integracyjny. Wspólnie z pracownikami i firmami współpracującymi staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie i przenosić pozytywne relacje na naszych interesariuszy. W tych relacjach, jako firma, jesteśmy zobowiązani do budowania wzajemnego zaufania i ciągłego doskonalenia sposobu, w jaki pracujemy i komunikujemy się z otoczeniem.


FUNDACJA DO UT DES

Fundacja Do Ut Des przyjęła nowatorską ideę zasady wzajemności polegającej na tym, iż fundacja wspierając swoich beneficjentów, w tym dzieci chore na raka, nie oczekuje od nich zmaterializowanego odwzajemnienia się, a jedynie spontanicznego podziękowania lub szczerego uśmiechu.


MUTUAL CREDO - DZIŚSpółka, jako promotor zdrowia prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia.Podstawowym celem tych działań jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia, popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych.


POŻYTEK PUBLICZNYRealizatorzy programu, jako organizacje pozarządowe prowadzą w sferze zadań publicznych społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZASADY DZIAŁANIA

Przyjęte podstawowe zasady działania realizatorów programu we wszystkich jej aspektach statutowych są komplementarne oraz spójne i poprzez różnorodne rodzaje prowadzonych działalności wzajemnie uzupełniają się.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Realizatorzy programu wspólnie z lokalną społecznością prowadzą na terenach wiejskich, w obszarze zdrowia publicznego, ochrony i promocji zdrowia działalność na rzecz ochrony człowieka, ochrony obywatela, ochrony konsumenta.

INKUBATORY ZDROWIA

W ramach rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego realizatorzy programu inicjują działalności służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i wspierające rozwój poszczególnych wspólnot wiejskich i wspólnot gminnych.


Sprawozdania z działalności pożytku publicznego