Program ochrony i promocji zdrowia oraz popularyzowania zdrowego stylu życia

Od autorów programu DAJEMY RADĘ

Przygotowując program DAJEMY RADĘ, za podstawowy cel uznano zwiększenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej i samorządowej oraz partnerów prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia Polaków - konsumentów.

Program ten daje realizatorom programu możliwość wpływu na działania innych sektorów w zakresie zdrowia i stanowi naszym zdaniem, doskonałe narzędzie do wspólnych działań w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz popularyzowania zdrowego stylu życia.

W trakcie formułowania celów programu DAJEMY RADĘ wzięto pod uwagę szereg nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań do wdrożenia ich na obszarach wiejskich. Materiały i dokumenty na podstawie, których określono strategie, cele i działania programowe, wskazują na wzrastającą tendencję w zakresie tworzenia podobnych programów w innych krajach. Program jest spójny z celami i priorytetami określonymi w strategiach, programach, planach i dokumentach na szczeblu europejskim, krajowym oraz regionalnym (województwo, powiat, gmina).

Punktem odniesienia do opracowania programu w takim kształcie była diagnoza chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych. Rak jak by to nie zabrzmiało, jako ta z najbardziej z rozwiniętych form nowotworu złośliwego jest motywem przewodnim całego programu, który zaplanowany został na działaniach opartych na profilaktyce wczesnej, która ma utrwalać prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia. 

Zarządzanie własnym zdrowiem w przyjętym w programie modelu „adherence”, czyli świadomego prozdrowotnego wyboru zmian w stylu życia ma zwiększyć szansę na skuteczne i efektywne działania profilaktyczne zaplanowane w programie.

Program jest zbieżny z dwoma otwartymi partnerstwami UE:

 • „Europejskiego partnerstwa na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EPI-AGRI”,
 • „Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w zdrowiu”.

Mutual Credo sp. z o.o. realizuje program DAJEMY RADĘ razem z Fundacją Do Ut Des jednoosobowym wspólnikiem Spółki.

Tematy programu


null

 • Zdrowie
 • Styl życia
 • Kapitał ludzki
 • Kapitał społeczny
 • Ochrona konsumentów
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Wypoczynek
 • Rekreacja
 • Aktywność fizyczna
 • Obszary wiejskie
 • Zrównoważone rolnictwo
 • Odnowa wsi

WIĘCEJ.....


Cele programu

Celem nadrzędnym programu DAJEMY RADĘ jest wspólne zwiększenie wysiłków obywateli - konsumentów oraz partnerów prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia obywateli - konsumentów.

Program skupia się w szczególności na wzajemnej i świadomej ochronie i promowaniu zdrowia oraz na zapobieganiu chorobom, wspiera wszelkie działania w obszarze zdrowego odżywiania się (konsumowania) i aktywności fizycznej oraz inicjuje nowe innowacyjne działania w ramach profilaktyki wczesnej i pierwotnej chorób nowotworowych.

Program jest narzędziem do wspólnych i wzajemnych działań obywateli-konsumentów i konsumentów-obywateli w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz popularyzowania zdrowego stylu życia.